Η ομάδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός που μεγαλώνει, αναπτύσσεται μέσα στο χρόνο και αλλάζει. Κάθε ομάδα περνά συγκεκριμένα εξελικτικά στάδια (φάσεις) με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:

1. Συμβόλαιο:
Τα μέλη γνωρίζονται μεταξύ τους, διασαφηνίζονται οι θεραπευτικοί στόχοι και καθορίζονται τα όρια. Η συμμετοχή των μελών μπορεί να χαρακτηρίζεται από δισταγμό ενώ παρατηρείται τάση εξάρτησης από τον θεραπευτή.

2. Εδραίωση ταυτότητας;
Σε αυτή τη φάση διευκρινίζονται οι προσωπικοί στόχοι και καθιερώνεται το είδος επικοινωνίας της ομάδας. Εμφανίζονται οι πρώτες συγκρούσεις και φαίνονται τα μέλη που διεκδικούν να κυριαρχήσουν καθώς και αυτοί που επαναστατούν.

3. Συνεργασία-Διερεύνηση ομαδικής ταυτότητας:
Αρχίζει η βαθύτερη αποκάλυψη των μελών της ομάδας. Εδραιώνονται πιο ισότιμες σχέσεις και αναπτύσσονται δεξιότητες αποτελεσματικότερης επικοινωνίας.

4. Εγγύτητα – Οικειότητα:
Τα μέλη της ομάδας έρχονται πιο κοντά και εκφράζουν συνοχή, τρυφερότητα και εμπιστοσύνη. Ανοίγονται ως προς τα πιο ευάλωτα κομμάτια τους και είναι θετικοί να επεξεργαστούν τα θέματά τους μέσα από το παιχνίδι και τη φαντασία.

5. Διερεύνηση αμοιβαιότητας:
Παρατηρείται το αποτέλεσμα της εγγύτητας. Σε κάποιους προκαλείται άγχος δέσμευσης ενώ σε άλλους τάση εξάρτησης. Σε αυτή τη φάση της ομάδας είναι γόνιμο να προστεθούν νέα μέλη.

6. Αυτονόμηση και Αναδιοργάνωση της δομής της ομάδας:
Η ομάδα επαναπροσδιορίζεται και οι ρόλοι αναδιοργανώνονται. Εάν έχουν μπει νέα μέλη υπάρχει εκ νέου δέσμευση στο συμβόλαιο και τους στόχους που έχουν τεθεί.

7. Αντιμετώπιση των θεμάτων του εαυτού και εκπλήρωση αλληλοεξάρτησης:
Σε αυτό το στάδιο τα μέλη εστιάζουν και πάλι στα ατομικά τους θέματα και δουλεύουν σε βάθος. Η ομάδα συμμερίζεται και στηρίζει το κάθε μέλος, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες του.

8. Ανεξαρτητοποίηση και χρήση της αποκτηθείσας γνώσης:
Πρόκειται για την φάση ανακεφαλαίωσης των θεμάτων και την επέκταση της εμπειρίας και της γνώσης στον έξω κόσμο.

9. Τερματισμός – Αποχωρισμός:
Κάθε μέλος αποτιμά τη διαδρομή του μέσα στην ομάδα και αναγνωρίζει τη σημαντικότητα των άλλων. Σε αυτό το στάδιο δουλεύονται θέματα απώλειας και πένθους.